Venusaur - Pokemon Wildlife Series
Venusaur - Pokemon Wildlife Series

This a Venusaur I piece a created for my Pokemon Wildlife series.

More artwork